Ryusei

Men’s  TW-21  66,000yen (without tax)  Pt950  Diamond

Ladies'  TW-22  76,000yen (without tax)  Pt950  Diamond

Kira

Men’s  TW-13  84,000yen (without tax)  Pt950 / K18WG  Diamond

Ladies’  TW-14  94,000yen (without tax)  Pt950 / K18WG  Diamond

Ginga

Men's  TW-19  76,000yen (without tax)  Pt950  Diamond

Ladies'  TW-20  84,000yen (without tax)  Pt950  Diamond

Akatsuki

Men’s  TW-17  74,000yen (without tax)  Pt950  Diamond

Ladies’  TW-18  82,000yen (without tax)  Pt950  Diamond

Ibuki

Men’s  TW-23  90,000yen (without tax)  Pt950  Diamond

Ladies’  TW-24  160,000yen (without tax)  Pt950  Diamond

Sarara

Men’s  TW-07  70,000yen (without tax)  Pt950 / K18WG  Diamond

Ladies'  TW-08  88,000yen (without tax)  Pt950 / K18WG  Diamond